STATUT
FUNDACJI CORDIS
w Augustowie
 
/tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 23 lipca 2013r. – załącznik do tej uchwały/
 
Rozdział I
 
Postanowienia Ogólne
 
§ 1
 
Fundacja pod nazwą "Fundacja Cordis" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez księdza Mariana Miklaszewskiego syna Marcelego i Irminy zamieszkałego w Augustowie przy ulicy Słowackiego nr 15, zwanego dalej " Fundatorem ", aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Barbary Pełny w Łomży dnia 15.10.1997r., repertorium nr 7637/97, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
 
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
 
Siedzibą Fundacji jest miasto Augustów.
 
§ 4
 
 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 
§ 5
 
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 
§ 6
 
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez fundację lub dla samej Fundacji.
 
 
 
Rozdział II
 
Cele i zasady działania Fundacji
 
§ 7
Celami Fundacji są:
1) chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,
2) niesienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy materialnej i moralnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną.
 
§ 8
 
Fundacja realizuje cele, dla których została powołana w szczególności poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja realizuje swoje cele, w duchu chrześcijańskiego posłania miłości bliźniego i ewangelicznego posłannictwa " Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje (Mk 9,37)".
3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
1)        działalność oświatowo – wychowawczą w zakresie prowadzenia świetlic wychowawczo – terapeutycznych, internatów, domów dziecka, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich;
2)        inicjowanie różnych form opieki i wsparcia wobec dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych i zagrożonych;
3)        wspieranie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i pogotowi opiekuńczych;
4)        udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie;
5)        inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji społeczności lokalnej;
6)        profilaktykę uzależnień oraz poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i ich rodzin;
7)        organizowanie i finansowanie poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków;
8)        organizowanie i finansowanie imprez sportowych, obozów i turnusów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
9)        umożliwienie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, ludzi starszych a zwłaszcza wspieranie aktywności uzdolnionych np. plastycznie, muzycznie, literacko i sportowo;
10)      skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami;
11)      pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od osób i instytucji prywatnych z kraju i zagranicy;
12)      współpracę z władzami lokalnymi oraz środkami masowego przekazu;
13)      pracę badawczą w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży;
14)      organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
15)      wdrażanie i propagowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą;
16)      sprawowanie opieki pedagogicznej;
17)      inicjowanie i współtworzenie międzynarodowej wymiany młodzieży;
18)      organizowanie przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych;
19)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
20)      rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
21)      działalność w zakresie promowania i wspierania działalności kulturalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego;
22)      ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych;
23)      podejmowanie działań ekologicznych;
24)      organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, festyny, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
-  opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
-  opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
-  tworzenie stron internetowych,
24) wznoszenie i remont budowli z przeznaczeniem na realizację celów Fundacji,
25) organizację bezpłatnego dożywiania dzieci i młodzieży.
4. W zakresie działalności określonej w ust. 3 pkt. 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 Fundacja może podejmować i prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
 
 
§ 9
 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 
 
 
Rozdział III
 
Majątek i dochody Fundacji
 
§ 10
 
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski - własność działki budowlanej
 o powierzchni 4082 m2 położonej w Augustowie przy ulicy Jeziornej 31, oznaczone numerami 949, 950 i 951 dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Augustowie prowadzi księgę wieczystą nr 15.053 o wartości 120.000 zł.
 
 
§ 11
 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12
 
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1)        darowizn, zapisów i spadków,
2)        subwencji, dotacji i grantów,
3)        dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4)        dochodów z majątku Fundacji,
5)        odsetek od lokat kapitałowych,
6)        odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
§ 13
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2.Nadwyżka przychodów na kosztami Fundacji w całości przeznaczana jest na realizację działalności pożytku publicznego.
 
§ 14
 
Zabrania się:
 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji, w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
§ 15
 
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 10.000 zł. lub gdy idzie o osoby zagraniczne, 10.000 dolarów USA, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
 
§ 16
 
Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.
 
Rozdział IV
 
Organy Fundacji
 
 
§ 17
 
Organami Fundacji są:
1)        Zarząd Fundacji;
2)        Komisja Rewizyjna.
 
§ 18
 
1.Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływany przez Fundatora Fundacji na czas nieoznaczony.
2.Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.
4. Członkowie zarządu  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
§ 19
 
Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 
§ 191
 
W przypadku śmierci fundatora Biskup Łomżyński powołuje osobę z pośród kandydatów wyznaczonych przez Zarząd fundacji, która będzie wykonywała przewidziane w statucie kompetencje fundatora.
 
§ 20
 
Zarząd wybiera ze swego grona, Prezesa, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
 
§ 21
 
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji nie zastrzeżonych dla Fundatora.
 
§ 22
 
Zarząd Fundacji w szczególności:
1)     reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2)     uchwala oraz realizuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3)     sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4)     przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5)     ustala regulamin Biura Fundacji,
6)     ustala wielkość zatrudnienia,
7)     ustala zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
8)     podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
9)      może powołać Radę Doradczą Fundacji,
10) sporządza roczne sprawozdanie finansowe Fundacji wymagane przepisami rachunkowości i roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a następnie przedkłada je do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną oraz podaje sprawozdania do publicznej wiadomości.
 
§ 221
 
1.         Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2.         Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej, powoływanych i odwoływanych przez  fundatora.
4.         Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat od chwili powołania.
6.         Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek upływu kadencji, odwołania, śmierci lub pisemnej rezygnacji członka Komisji.
7.         Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej członków; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
§ 222
 
1.         Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.
2.         Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 
 
§ 223
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej w zakresie legalności, rzetelności i celowości przyjętych zadań;
2) przedstawianie Zarządowi Fundacji wniosków pokontrolnych;
3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności sporządzanego corocznie przez Zarząd Fundacji.
 
§ 224
Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych i nadzorczych jest uprawniona do:
1)        żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2)        żądania od członków Zarządu Fundacji pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 
 
Rozdział VI
 
Zmiana statutu
 
§ 23
 
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 
§ 24
 
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 
 
 
Rozdział VII
 
Postanowienia końcowe
 
§ 25
 
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 
§ 26
 
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 
§ 27
 
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 
§ 28
 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 
§ 29
 
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czyrn uchwała ta wymaga akceptacji Fundatora.
 
§ 30
 
Przy rozwiązaniu fundacji Zarząd podejmując decyzję ma obowiązek zachowania przepisów ustawy o fundacjach. W wypadku likwidacji fundacji majątek fundacji w całości przechodzi na własność Caritas Diecezji Łomżyńskiej.    
 
§ 31
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy.
 
 
Augustów 23 lipca 2013r. 
 
[podpisy Członków Zarządu:]
 
Marian Miklaszewski …………………………………………………………….…
 
Haberthur Laffranchi Annemarie…………………………………………………….
 
Herman Tadeusz...........................................................................................................
 
 

Pobierz statut do druku
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione. Designed by aqa.pl